Na de langste formatie ooit is er dan nu eindelijk een regeerakkoord. Graag geven wij u een overzicht van de gevolgen van de kabinetsplannen van Rutte III voor uw eigen woning, uw pensioen en uw overige verzekeringen.

 

 

Eigen woning – hypotheekrenteaftrek

Huidige regeling

Het kan verkeren. Tijdens de verkiezingscampagne van 2012 beloofde de VVD plechtig dat de hypotheekrenteaftrek bij deze partij veilig zou zijn. Een reconstructie door NRC Handelsblad toonde aan dat op de verkiezingsdag al was besloten om een beperking van de aftrek te accepteren als dat nodig was om met de PvdA te regeren. De afbouw van de hypotheekrente werd daarmee een feit, zij het dat werd gekozen voor de weg van de langzame geleidelijkheid. In 28 jaar tijd zou het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken, worden afgebouwd van 52% (in 2014) tot uiteindelijk 38% in 2041 Op dit moment, in 2017, zit het aftrektarief op 50%.

Rutte III

De afbouw van het maximale tarief wordt enorm versneld. Vanaf 2020 bedraagt de afbouw geen 0,5% per jaar maar 3%, zodat in 2023 de aftrek zal plaatsvinden tegen (afgerond) 37%. Tegelijkertijd komt er een ‘vlaktaks’ waarbij de huidige vier belastingschijven worden vervangen door slechts twee tarieven. Tot een inkomen van € 68.500 ligt het tarief op circa 37%, daarboven op 49,5%. Verder wordt het eigenwoningforfait verlaagd.


Eigen woning – afschaffing van de Hillen-aftrek

Huidige regeling

In 2005 werd de Wet Hillen ingevoerd. Deze wet hield in dat het eigenwoningforfait (een fiscale bijtelling) vervalt als deze hoger is dan de hypotheekrenteaftrek (een fiscale aftrekpost). Om huizenbezitters te stimuleren om hun hypotheek af te lossen hoefden huizenbezitters zonder hypotheek ook geen eigenwoningforfait meer te betalen.

Rutte III

De Hillen-aftrek wordt binnen een periode van 30 jaar afgeschaft. Dat heeft tot gevolg vat huizenbezitters met een beperkte of afgeloste hypotheek in de komende jaren steeds meer eigenwoningforfait gaan betalen. Na 30 jaar betalen ze weer het volledige woningforfait.

Eigen woning - Geen verdere verlaging LTV (maximale hypotheek in relatie tot woningwaarde)

Huidige regeling

In 2012 bedroeg de LTV (Loan To Value) nog 106%. In de daarop volgende jaren werd het percentage met 1 procentpunt afgebouwd. In 2017 bedraagt de maximale hypotheek nog 101%, in 2018 zijn we aangeland op de voorlopige eindbestemming van 100%. Dit houdt in dat alle kosten koper uit eigen middelen moeten worden voldaan. DNB (De Nederlandse Bank) heeft in de afgelopen jaren herhaaldelijk bepleit dat de maximale hypotheek verder verlaagd zou moeten worden. De argumenten daarvoor zijn dat daarmee de kans dat een huis ooit ‘onder water komt te staan’ enorm zou afnemen, de risico’s voor banken gereduceerd zouden worden en de woningmarkt stabieler.

Rutte III

In het regeerakkoord is afgesproken dat de LTV tijdens deze regeerperiode niet verder zal worden afgebouwd om daarmee de toegang van starters tot de koopwoningenmarkt niet te belemmeren.

Eigen woning – overige beleidsvoornemens

Verzekeringen – Pensioen

Rutte III

Op dit moment is er sprake van een collectieve spaarpot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. Dat moet gaan veranderen, er komen uiteindelijk individuele spaarpotten. Het is de bedoeling dat de contouren van de nieuwe wetgeving in 2018 worden vastgesteld. In de huidige opzet betalen jongere en oudere werknemers een gelijke premie. Jongeren – wiens premie veel langer kan renderen – betalen daardoor verhoudingsgewijs te veel en dragen bij aan het pensioen van oudere collega’s. Dat gaat veranderen. Jongeren en ouderen blijven dezelfde premie betalen, maar bij jongeren leidt dat tot een grotere opbouw dan bij ouderen. Dat betekent overigens dat mensen vanaf 45 jaar, die in het huidige systeem als jongere wel de nadelen van het huidige systeem hebben ervaren maar nooit de voordelen zullen meemaken, fiscaal zullen worden gecompenseerd.

Verzekeringen – Zorgverzekering

Rutte III

Het eigen risico in de zorg gaat in de komende jaren niet omhoog en blijft dus € 385 per jaar. Ter compensatie zal de zorgpremie wel stijgen. De stijging van de zorgpremie was al inschat op € 6,00 per maand. Het eigen risico blijft gelijk, maar de stijging van de zorgpremie wordt daarom verhoogd naar € 6,80 per maand.

Verzekeringen – Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers

Huidige regeling

Op 1 mei 2016 werd de VAR (Verklaring ARbeidsrelatie) vervangen door de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Ondernemers die zekerheid wilden, konden gebruik maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Als deze werd gebruikt èn nageleefd dan was er geen risico op naheffingsaanslagen of boetes.

Rutte III

Er komt een nieuwe wet waarin zelfstandigen in drie groepen worden ingedeeld. Zelfstandigen met een laag tarief (€ 15 - € 18 per uur) worden gezien als werknemers, zelfstandigen met een hoog uurtarief (vanaf € 75,= per uur) die niet-regulier werk verrichten of korter dan een jaar bij één opdrachtgever werken worden gezien als ondernemers. Alle overige ZZP’ers moeten online een opdrachtgeversverklaring invullen waarmee de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt vastgelegd. Het is de bedoeling dat het verzekeringsaanbod voor ZZP’ers wordt vergroot.